Tecnogas
Tecnogas
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
ค้นหาสินค้า
ตะกร้าสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายส่วนบุคคล (privacy
policy) นี้ เนื่องจาก นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น
การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน เป็นต้น
เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ฯ
บริษัทฯจึงประกาศนโยบายส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้


การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
1. บริษัทฯเคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
บริษัทตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัท ฯ
ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ฯ
2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับมา เช่น ชื่อ อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน
ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีคุณภาพ จะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัท ฯ
เท่านั้น และบริษัท ฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด
1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่มีคุณภาพของท่าน
บริษัทฯจะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ตลอดจนเก็บรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
เท่านั้น
2. บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่
2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
2.2 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
2.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
2.4 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2.5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
3. บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ
หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง
หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด
เว้นแต่
3.1 ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน
3.2 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
3.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
3.4 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการท่านอื่น
3.5 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
3.6 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
4. บริษัท ฯ
อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่
มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน
และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1.บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานของบริษัท ฯ
และเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการและสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยปกติแล้วข้อมูลที่ บริษัทฯจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน
ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้
2. หากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอม และจัดให้มีบันทึกการแก้ไขเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน
3. ในกรณีที่สำนักงานมีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้
ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้สำนักงานเก็บรวบรวม
จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
4. เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และติดตามการใช้บริการทางเว็บไซต์
และวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน บริษัท ฯ
จึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่านโดยระบบอัตโนมัติ
โดยจัดเก็บข้อมูลต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
4.1 หมายเลขไอพี (IP Address)
4.2 ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser)
นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังได้ใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดเก็บบันทึกการเข้าออกระบบให้บริการทางเว็บไซต์ตามที่กฎหม
ายกำหนดด้วย สำหรับกรณีที่สำนักงานใช้บริการหน่วยงานภายนอกในการให้บริการเว็บไซต์
5. สำนักงานจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่
(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ
(2) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด


การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้อย่างจำกัด
1. บริษัทฯ จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ เท่านั้น
2. บริษัทฯ จะดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานของ บริษัทฯ มิให้เปิดเผย แสดง
หรือทำให้ปรากฏในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์หรือต่อบุคคลภา
ยนอก เว้นแต่
2.1 เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
2.2 ได้รับความยินยอมจากท่าน
2.3 เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านและผู้ใช้บริการอื่น
2.4 เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
2.5 เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ
3. ในบางกรณีบริษัท ฯงานอาจให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น
และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ
จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านก่อน


การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯจึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอด
คล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง
แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเ
ทศของบริษัทฯ


การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ
โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ บริษัทฯ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่
บริษัทฯเก็บรักษาไว้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จาก Call Center โทร.02-274-3434
ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม รวมถึงการร้องขอให้ บริษัทฯ
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้องก็ตาม
หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุ
รกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯ อาจปฎิเสธที่จะปฎิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน
เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฎิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ
1. ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง
ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด เมื่อ บริษัทฯ ได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว
บริษัทฯ จะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่
หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร
2. หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง
ท่านสามารถแจ้งสำนักงานเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทฯ
จะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้
และสถานที่ทำการของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้
3.1 ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน
3.2 ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์
3.3ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
3.4 ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
3.5
ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินย
อมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด
หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก


การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น
1. บริษัทฯ อาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น บริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งขอความยินยอม
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1.1 บุคคลหรือหน่วยงานที่จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
1.2 วัตถุประสงค์ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
1.3 วิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล
1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเชื่อมโยง
1.5 บุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
2.ในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น บริษัทฯ จะแสดงชื่อผู้เก็บรวบรวม
บุคคลผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ได้มีการเก็บรวบรวมอย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้รับทราบ นอกจากนี้ บริษัทฯ
จะจัดทำบันทึกการเชื่อมโยงข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมโยงข้อมูล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
และขอความยินยอมก่อนการดำเนินการ

คุกกี้
บริษัทฯใช้เทคโนโลยี คุกกี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพอละอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานเว็ปไซต์ของ
บริษัทฯ คุกกี้จถูกส่งเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์อของท่านและระบุท่าน
เป็นผู้ใช้งานเฉพาะรายและจัดเก็บค่าเฉพาะส่วนตัวและข้อมูลเทคนิค
ในตัวของไฟล์คุกกี้เองไม่ได้บรรจุหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หากท่านได้ส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็ปไซต์บริษัทฯ
ข้อมูลจะทำการเชื่อมต่อไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้ หากท่านไม่ยอมรับการใช้งานคุกกี้ของบริษัทฯ
ท่านอาจเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้เบาว์เซอร์ของท่านไม่ยอมรับคุกกี้


การับประกันของผู้ใช้
ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านจะใช้เว็ปไซต์ตามข้อตกลงนี้ตลอดจนตามกฎหมายและบทบัญญัติของข้อตกล
งนี้ และจะปฎิบัติตามบรรดานโยบายและระเบียบของเว็บไซต์ซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันหรือซึ่งจะมีขึ้นในอนาคต
ท่านตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์ เพื่อการกระทำใดอันเป็นความผิดต่อกฎหมาย
หากท่านไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวนี้ ท่านไม่อาจใช้เว็ปไซต์นี้ได้ และบริษัทฯ
จะไม่ผูกพันตามข้อตกลงนี้และขอสงวนสิทธิตามกำหมายที่มีทั้งหมดอันเกี่ยวกับการไม่ปฎิบัติตามข้อกฎหมายดั
งกล่า หากท่านฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน ท่านต้องรับผิดชอบจ่ายค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดแก่บริษัทฯ
อันเป็นผลมาจากการกระทำของท่าน


คำสงวนสิทธิ
บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลได้รับรหัสผ่านของท่านหรือรหัสผ่านถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับเว็ปไซต์นี้ ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าบุคคลที่สามได้รับรหัสผ่านใดๆ
โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในกรณีทีมีผู้เข้าชมมีปัญหาเกี่ยวข้อมูลส่วนตัวอื่น
ท่านจะต้องติดต่อกับบริษัทฯทันทีเพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน หรือกระทำขั้นตอบการอื่นๆ ตามความเหมาะสม


การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล
1. บริษัทฯ
อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ
การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทฯ
จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง
หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง
2. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โปรดศึกษาจากนโยบายและแนวปฏิบัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเต็ม หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทฯได้ที่:

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด
เลขที่ 771 ถนนประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร.(662)274-3434

บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด 
771 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด 771 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310
© Copyright 2016 - Tecnogasthai - All Rights Reserved
chevron-down