ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนเพื่อรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

 1. บริการซ่อมฟรีตามเงื่อนไขของบริษัทฯ สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลารับประกัน สินค้าส่วนใหญ่รับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า  (ยกเว้นกลุ่มสินค้าบางกลุ่มที่รับประกัน 1 ปี ตามตารางด้านล่าง)
  เตาอบไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ เครื่องทำความสะอาดระบบไอน้ำ
  พัดลมไอเย็น เครื่องกำจัดไรฝุ่นระบบแสง UV
  เครื่องดูดฝุ่นระบบ 3 in 1 เครื่องดูดฝุ่นแบบด้ามจับ
  ชุดกากรองชา เครื่องผสมอาหาร
  หม้อทอดไร้น้ำมัน เครื่องกรองน้ำ
 2. เมื่อต้องการใช้สิทธิ์การรับประกันต้องแสดงใบเสร็จ ที่มีข้อความสมบูรณ์และไม่มีรอยแก้ไขในสาระสำคัญเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ณ วันที่รับบริการต่อพนักงานทุกครั้ง
 3. ใบเสร็จการซื้อขายสินค้าเป็นหลักฐานสำคัญในการขอใช้สิทธิ์การรับประกันควรเก็บไว้ตลอดอายุการใช้งานเพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อ หากไม่แสดงใบเสร็จการซื้อ ณ วันที่รับบริการจะไม่สามารถขอใช้สิทธิ์ในการรับประกันได้
 4. รับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
 5. เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด เท่านั้น
 6. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในส่วนของค่าบริการและค่าเดินทางสินค้านอกประกันตามอาการเสีย แม้ในกรณีที่อาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
 7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าบริการในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง พื้นที่ที่ห้ามเข้าและพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย
 8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. บริษัทรับประกันความเสียหายของชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบจากการกระบวนการผลิต ยกเว้นไส้กรอง ตลอดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ลูกค้าซื้อสินค้า

 

เงื่อนไขเกี่ยวการรับประกันอะไหล่

 • รับประกันมอเตอร์สินค้าเครื่องดูดควัน เฉพาะรุ่นที่ระบุระยะเวลาไว้ที่กล่องสินค้า นับจากวันที่ส่งมอบสินค้า
 • เฉพาะสินค้าเครื่องดูดฝุ่น UV Bed การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงหลอด UV, แปรงขนอ่อนปัดฝุ่น, แผ่นกรอง HEPA
 • เฉพาะสินค้าเครื่องกรองน้ำดื่ม-น้ำใช้และเครื่องฟอกอากาศ  การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง ไส้กรอง
 • เงื่อนไขการรับประกันเฉพาะอะไหล่ ภายหลังเกินระยะเวลารับประกันของสินค้าแล้ว นับจากวันที่ซื้อสินค้า ไม่ได้รวมถึงค่าบริการ
  ค่าพาหนะ ค่าน้ำยา ค่าน้ำยาล้างระบบและค่าอะไหล่อื่นๆ 

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

 • ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขนส่ง อุบัติเหตุ การแตกหัก ความประมาทเลินเล่อหรือเจตนาทำให้เสียหาย
 • การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงตัวเครื่องหรืออะไหล่
 • อาการเสียและความเสียหายที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุแปลกปลอมตกค้าง เหงื่อ ของเหลว สารเคมี ความชื้น ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือใช้แรงดันไฟฟ้าผิดประเภท
 • การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม รอยขูดขีด รอยเปรอะเปื้อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นบนพื้นผิว,ส่วนประกอบภายนอกและภัยจากสัตว์หรือแมลงทำให้เกิดความเสียหาย
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปจากตัวเครื่องหลังจากเลยกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
 • ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือตรวจเช็คโดยพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท เดอะซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
 • อาการเสียหรือผิดปกติอันเนื่องมาจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรมและใช้ผิดคุณสมบัติ
 • อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรกและ/หรือ การติดตั้ง ,การใช้สายไฟและตัวตัดไฟผิดขนาด
 • เตาแก๊ส อาการอันเกิดจากการใช้หัวปรับแรงดันไม่เหมาะสมกับชนิดของเตา
 • รีโมทคอนโทรลของสินค้าทุกประเภท อุปกรณ์เสริมภายนอก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ส่วนประกอบภายนอก อาทิเช่น ปลั๊ก เต้าเสียบ เป็นต้น ไม่อยู่ในเงื่อนไขการประกัน
 • ฉลากผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, สูญหายหรือทำลาย และบัตรรับประกันถูกแก้ไขหรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ของแถมต่างๆ ที่ให้ฟรี

 

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน-เคลมสินค้า

 1. ผู้ซื้อ (End User) ต้องตรวจสอบสินค้าทันทีก่อนรับสินค้า หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามรายละเอียดที่ตกลงกัน เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายซึ่งเห็นได้โดยประจักษ์ ให้ผู้ซื้อแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยทันที
 2. ในกรณีที่ผู้ซื้อ (End User) ต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า สามารถดำเนินการได้ที่เฉพาะร้านค้าที่ผู้ซื้อ (End User) ได้ซื้อสินค้านั้น โดยบริษัทตกลงรับคืนภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • การรับประกันความพึงพอใจ
   ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ ในกรณีผู้ซื้อ (End User) รับสินค้า ณ วันที่ซื้อ หรือ ภายใน 14 วัน
   นับจากวันที่ได้รับมอบสินค้า ในกรณีผู้ซื้อ (End User) ให้มีการจัดส่งสินค้าภายหลังจากวันที่ซื้อ
   หากผู้ซื้อ (End User) มีความประสงค์จะเปลี่ยน/คืนสินค้า ไม่ว่าโดยเหตุใดๆ บริษัทตกลงเปลี่ยน/คืนทุกกรณี
   โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออกและหีบห่อต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
   มีใบรับประกัน คู่มือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้าครบถ้วน
  • สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหายหรือบุบสลาย
  • กรณีส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ผู้ซื้อ (End User) ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงิน
   ค่าสินค้าพร้อมที่อยู่ปลายทางจากบริษัทขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ
  • สินค้าสมนาคุณที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ เป็นต้น
   ผู้ซื้อ (End User) จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก หากไม่ส่งคืน ผู้ซื้อ (End User)
   ยินยอมชำระค่าของสมนาคุณดังกล่าว
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ
   บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนทุกกรณี
  • สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ (ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆ)
  • หากเกินกำหนด 14 วัน ที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกกรณี
  • การับประกันกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องจากการผลิตหรือการขนส่งของบริษัท
  • สินค้าชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตหรือการขนส่งของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบทุกกรณีทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันให้เป็นไปตามคู่มือการรับประกันที่แนบไปกับสินค้า
  • กรณีสินค้ามีการติดตั้งแล้วและเกิดความชำรุดบกพร่อง บริษัทจะรับคืนเฉพาะเมื่อช่างของบริษัทได้เข้าไป ตรวจสอบสินค้าและพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลารับประกัน
 1. กรณีตามข้อ 2. บริษัทจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 7- 14 วันทำการ นับจากวันได้รับแจ้ง หากพิจารณาแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและบริษัทมีสินค้าพร้อมส่ง บริษัทจะทำการนัดหมายวันเพื่อส่งสินค้าใหม่ให้กับผู้ซื้อ (End User)
  ภายใน 7-14 วัน แต่หากไม่มีสินค้าประเภทนั้นแล้วบริษัทจะมีการแจ้ง เพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า ดีกว่า หรือยกเลิกการซื้อโดยคืนเงินให้ลูกค้าตามเงื่อนไข การจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อ (End User) ซื้อไปใช้ในเชิงพาณิชย์
  แต่จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขของบริษัท
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าประเภทกลุ่มสินค้าลดราคาพิเศษ (Clearance) ทุกกรณี
 4. สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ (End User)
  ที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยมจากทางศูนย์บริการโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการ
  หลังการขายของบริษัทโทร.02-274-3434 ต่อ 102,103,107,114,116,117
  ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 030 น.- 18.00 น.

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อพบความชำรุดบกพร่องในตัวสินค้า ผู้ซื้อ (End User) สามารถโทรแจ้งปัญหากับทางบริษัท ได้ที่เบอร์โทร: 02-274-3434 ต่อ 106,110,120,125 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-18.00 น.และเมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่องจากบริษัท ผู้ซื้อ (End User) สามารถส่งสินค้า ที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าวกลับมาที่บริษัท เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 3 ช่องทางตามด้านล่างนี้

 1. ผู้ซื้อ (End User) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทขนส่งเอกชน โดยผู้ซื้อ (End User) ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน จนกว่าบริษัทจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้า กลับไปภายใน 7-14 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้า ที่ผู้ซื้อ (End User)ได้ชำระไป แต่หากบริษัทพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนของทางบริษัท บริษัทจะส่ง สินค้าคืนผู้ซื้อ (End User)โดยเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง

  ที่อยู่บริษัท
  ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
  บริษัท เดอะซิกเนเจอร์แบรนด์ จำกัด
  771 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 2. ผู้ซื้อ (End User) เข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ร้านค้าที่ผู้ซื้อ (End User) ทำการซื้อสินค้าไปที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์
 3. บริษัทหรือร้านค้าส่งรถไปรับสินค้าคืนเองโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้า แต่หากสินค้ามีความชำรุดบกพร่อง จากผู้ผลิตหรือขนส่ง บริษัทจะจ่ายคืนค่าขนส่งให้ลูกค้า

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและ/หรือบริการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของร้านค้าที่ผู้ซื้อ (End User)ได้ซื้อสินค้าไป  

 

General Warranty Terms & Conditions

 • Free Service under the company’s conditions.  Duration of warranty is 2 years from the date of purchase in most product categories, except the following categories which are warranted for 1 year from the date of purchase.
Small Oven  Steam Cleaner
Air Cooler UV Bed Cleaner
3 in 1 Vacuum Cleaner Sticky Vacuum Cleaner
Tea Set Juicer Blender
Air Fryer Water Purifier

 

 • To claim warranty rights, dated proof of purchase (tax invoice/receipt) must be presented to our service team. The proof must be of complete information, authentic, and unedited.
 • Invoice or receipt received upon purchase must be presented to service staff. In the case where proof of purchase can’t be presented, the claim for warranty can be rejected.
 • Free service (under duration of warranty period) only for defects from production and manufacturing processes.
 • The terms of warranty apply only for products distributed and sold by The Signature Brand Co., Ltd and its authorized dealers only.
 • The Signature Brand Co., Ltd reserves all rights to charge for labor fee and the visit fee for our warranty service of any nature and shall not be deemed liable if the conditions are not met.
 • The Signature Brand Co., Ltd reserves all rights not to accept returns and refuse to provide services in inaccessible areas, crisis areas and dangerous areas.
 • The Signature Brand Co., Ltd reserves all rights to change these terms and conditions at any time with or without any prior notice. 

 

Warranty Conditions for Parts

 • The warranty conditions for parts are counted from the date of purchase. Certain selected parts cover warranty terms that differ from the terms covering the products itself as will be elaborated below. Warranty terms exclude expenses from service fees, transportation fees, cleaning and maintenance fees, and other parts/accessories that are not covered in the list above.
 • Hood motor for certain selected models have special warranty terms with duration as stated on the packaging. Duration of warranty is counted from date of purchase.
 • For UV Bed Cleaner models, the warranty terms do not cover the following parts: UV Vacuum Cleaner, Soft Brush, and HEPA Filter.
 • For water purifiers and water filters, the warranty terms do not cover filter cartridges.
 • For Air Purifier , the warranty terms do not cover filters

 

Conditions Excluded from Warranty Conditions
This warranty does not cover for:

 • Any damage from transportation, accidents, broken, or acts of negligence.
 • Any damage from incorrect usage, tests, demonstration, maintenance, installation, or any modifications of the product or any parts.
 • Any damage from external factors, environment or disaster such as remainder material, sweat, liquids, humidity, thunderbolt, earthquake, flooding or wrong voltage system.
 • Any damage from wear and tear, corrosion, scratches, dirt, rust or stains on outer surface areas, externally exposed parts and defects caused by animals or insects.
 • Any claim for damaged or lost parts after 7 days from the date of purchase.
 • parts that have been replaced, repaired, or monitored by any person that is not authorized personnel from The Signature Brand Co., Ltd.
 • Any damage from usage in commercial, industrial, or wrong usage.
 • Any damage resulting from lack of proper maintenance and care as advised or improper methods of installation.
 • Gas hobs used with improper type of gas regulator.
 •  Remote controls, accessories, and external parts such as levers and plugs.
 • Products which rating label or serial number has been modified, deleted, or damaged in any way/ warranty card is modified or lost.
 • Free gifts or items

Additional Service (with cost)

 1. Cleaning service on all product types
 2. Filters replacement on all water purifier models
 3. Water purifiers annual maintenance contract service

 

Returns Policy
Our goal is to keep customers happy with the products purchased. If you are not entirely happy with the purchase, please feel free to contact our customer service team at 02-274-3434 ext.102, 103, 107, 114, 116, 117 (working hours Mon.-Fri from 8.30 to 18.00)

 1. Customers are advised to inspect the goods for any faulty in appearance directly after purchase. If there are notable errors such as differences in color, product model, missing parts, or obvious defects, please notify sales officer immediately.
 2. If you wish to claim or replace the products which you are not satisfy with after purchased,  please contact point of sales where the product was purchased or contact our customer service team only within 14 days after purchase/delivery. The company will proceed with the return/replacement process if it falls into the following criteria:
 • The product has not been used. Price tag, warranty card, all accessories must all bepresent, and packaging box must not be damaged.
 • The damage, if present, must prove to be error from production, and not responsible  by customers.
 • If the transportation is done by 3PL providers, please attach a plastic file on the carton box containing: Receipt/Proof of payment/Invoice and address of pickup point.
 • Other promotional items included free of charge must be returned along with the main product. Unless, the customers are willing to pay for the promotional items.
 • Expenses from transporting, repacking, installation, and other service charges cannot be refunded.
 • Product must not be transformed in any way.
 • Products that have already been used and duration have exceeded the stated 14 days after purchase cannot be returned or replaced.
 1. In the case where faulty of products are caused by production errors or company’s transportation, the company will take fully responsible for the replacement/return. The replacement product will be warranted according to the company’s conditions.
 2. If the product has already been installed, the claim or replacement of product will be done after  a representative of the company has inspected the product and place whereby it was installed, and the product cannot be further fix. Nevertheless, the product must be under company’s warranty duration.
 3. In the case of 2,3,4 The Signature Brand Co. Ltd. will contact you within  7-14 daysafter inspection for the replacement of the defected unit, if the conditions are valid. For claims with valid conditions, we will replace a new unit within 7-14 days. If the product model has been discontinued or a replacement unit is not readily available, we will suggest a replacement with models equivalent or greater in specifications. Or you could choose for a refund of the complete purchased amount.
 4. Products that have been used for commercial purposes cannot be returned or replaced. Although it will still be warranted according to company’s conditions under products used for commercial purposes.
 1.  

Remarks: Products from the following scenarios cannot be returned, refunded, or replaced:
• Special priced products from clearance sales promotions
• Sudden change in opinion or taste after the purchase that is not related      to product quality
• Products that have a fixed period of life

Contact Information for Return/Replacement Inspection
For any defected products, please contact our customer service center
at 02-274-3434 (working hours Mon.-Fri from 8.30 to 18.00). Once authorized by our service team, please send  the unit to our customer service center for inspection to the below

Address : Customer Service Center
The Signature Brand Co. Ltd.
771 Prachautis Road, Samsennok, Huaykwang
Bangkok 10310

There are 4 recommended ways in sending the unit back to us according to the above address:

 • Via “Thailand Post” or “TNT Express”. Once we’ve received the unit and has authorized 
  the refund/replacement, we will also return the shipping costs to you. 
 • Contact customers service at the point of purchase
 • Personal vehicle
 • Pick-up delivery by the company where the customer bearing the cost. Once  we’ve received the unit and has authorized the refund/replacement, we will also return the shipping costs to you.