Hotline สายด่วน

ภาคเหนือ – อีสาน :  091-119-2124 , ภาคใต้ : 095-369-6689 , กรุงเทพและปริมณฑล :  083-988-1686 

เงื่อนไขการเปลี่ยน – คืน – เคลมสินค้า

 1. ผู้ซื้อ (End User) ต้องตรวจสอบสินค้าทันทีก่อนรับสินค้า หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ตกลงกัน เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายซึ่งเห็นได้โดยประจักษ์ ให้ผู้ซื้อแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยทันที
 2. ในกรณีที่ผู้ซื้อ (End User) ต้องการเปลี่ยน/คืนสินค้า สามารถดำเนินการได้ที่เฉพาะร้านค้าที่ผู้ซื้อ (End User) ได้ซื้อสินค้านั้น โดยบริษัทตกลงรับคืนภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  2.1 การรับประกันความพึงพอใจ

         ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ ในกรณีผู้ซื้อ (End User) รับสินค้า ณ วันที่ซื้อ หรือ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับมอบสินค้า ในกรณีผู้ซื้อ (End User) ให้มีการจัดส่งสินค้าภายหลังจากวันที่ซื้อ หากผู้ซื้อ (End User) มีความประสงค์จะเปลี่ยน/คืนสินค้า ไม่ว่าโดยเหตุใดๆ บริษัทตกลงเปลี่ยน/คืนทุกกรณี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และหีบห่อต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีใบรับประกัน คู่มือ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้าครบถ้วน
 • สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหายหรือบุบสลาย
 • กรณีส่งสินค้าโดยบริษัทขนส่งเอกชน ผู้ซื้อ (End User) ต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินค่าสินค้าพร้อมที่อยู่ปลายทางจากบริษัทขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ
 • สินค้าสมนาคุณที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ เป็นต้น ผู้ซื้อ (End User) จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก หากไม่ส่งคืน ผู้ซื้อ (End User) ยินยอมชำระค่าของสมนาคุณดังกล่าว
 • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนทุกกรณี
 • สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้ (ไม่มีการดัดแปลงแก้ไขใดๆ)
 • หากเกินกำหนด 14 วัน ที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าทุกกรณี

         2.2  การับประกันกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องจากการผลิตหรือการขนส่งของบริษัท

 • กรณีสินค้าชำรุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตหรือการขนส่งของบริษัท บริษัทตกลงรับผิดชอบทุกกรณี ทั้งนี้ระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขการรับประกันให้เป็นไปตามคู่มือการรับประกันที่แนบไปกับสินค้า
 • กรณีสินค้ามีการติดตั้งแล้วและเกิดความชำรุดบกพร่อง บริษัทจะรับคืนเฉพาะเมื่อช่างของบริษัท ได้เข้าไปตรวจสอบสินค้าและพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ ภายในระยะเวลารับประกัน  

     3. กรณีตามข้อ 2. บริษัทจะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา ภายใน 7- 14 วันทำการ นับจากวันได้รับแจ้ง หากพิจารณาแล้วเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันและบริษัทมีสินค้าพร้อมส่ง บริษัทจะทำการนัดหมายวัน เพื่อส่งสินค้าใหม่ให้กับผู้ซื้อ (End User) ภายใน 7-14 วัน แต่หากไม่มีสินค้าประเภทนั้นแล้วบริษัทจะมีการแจ้งเพื่อเปลี่ยนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า, ดีกว่า หรือยกเลิกการซื้อโดยคืนเงินให้ลูกค้าตาม เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

     4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีที่ผู้ซื้อ (End User) ซื้อไปใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่จะดำเนินการซ่อมให้ตามเงื่อนไขของบริษัท

     5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าประเภทกลุ่มสินค้าลดราคาพิเศษ (Clearance) ทุกกรณี

     6. สินค้ามีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อ (End User) ที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและความพึงพอใจหลังการขายที่ดีเยี่ยมจากทางศูนย์ บริการโดยตรง ในการเคลมสินค้าและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าสามารถ

ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการหลังการขายของบริษัท
โทร.02-274-3434 ต่อ102, 103, 107, 114, 116, 117
ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น.-18.00 น.  

ช่องทางการเปลี่ยน – คืนสินค้า

เมื่อพบความชำรุดบกพร่องในตัวสินค้า ผู้ซื้อ(End User) สามารถโทรแจ้งปัญหากับทางบริษัทได้ที่เบอร์โทร: 02-274-3434 ต่อ 105, 110, 120, 125 ในวันทำการ จันทร์ – ศุกร์

เวลา 8.30 น.-18.00 น.  และเมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ชำรุดบกพร่องจากบริษัท ผู้ซื้อ(End User)สามารถส่งสินค้าที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าวกลับมาที่บริษัท เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ 3 ช่องทางตามด้านล่างนี้

 1. ผู้ซื้อ (End User) เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ บริษัทขนส่งเอกชน โดยผู้ซื้อ (End User) ต้องรับผิดชอบค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน จนกว่าบริษัทจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7-14 วันทำการหลังจากได้รับสินค้า เพื่อยืนยันการเปลี่ยน/คืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ผู้ซื้อ (End User) ได้ชำระไป แต่หากบริษัทพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนของทางบริษัท บริษัทจะส่งสินค้าคืนผู้ซื้อ (End User) โดยเก็บเงินค่าขนส่งปลายทาง
  ———————————————-

          ที่อยู่บริษัท

          ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์
          บริษัท เดอะซิกเนเจอร์แบรนด์ จำกัด
          771 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง
          กรุงเทพมหานคร 10310

 1. ผู้ซื้อ (End User) เข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง ณ ร้านค้าที่ผู้ซื้อ(End User)ทำการซื้อสินค้าไปที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์

 2. บริษัทหรือร้านค้าส่งรถไปรับสินค้าคืนเองโดยค่าใช้จ่ายของลูกค้า
  แต่หากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องจาก
  ผู้ผลิตหรือขนส่ง บริษัทจะจ่ายคืนค่าขนส่งให้ลูกค้า

  

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและ/หรือบริการ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของร้านค้าที่ผู้ซื้อ (End User) ได้ซื้อสินค้าไป