กิจกรรม “แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas”

แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas

กติกา
01 พ.ค. 2567


แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน
แค่ซื้อสินค้าแบรนด์ Tecnogas, Tecnoplus และ Tecnostar ทุกช่องทางการจัดจำหน่ายทั่วประเทศ และลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (https://tecnogasthai.com/register) เข้ามา มีสิทธิ์ร่วมลุ้นกิจกรรมฯ และจับของรางวัลทุกเดือน ประกาศผลรางวัลทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ที่ tecnogasthai.com และ Facebook : Tecnogasthai 

กติกาการร่วมกิจกรรม “แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas” 

1. ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการในเครือบริษัทเดอะ ซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัดภายใต้แบรนด์สินค้า Tecnogas, Tecnoplus และ Tecnostar ทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 19 ธันวาคม 2567 มูลค่าตั้งแต่ 3,900 บาทขึ้นไป และลงทะเบียนรับประกันสินค้า จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมฯทันที สามารถรวมยอดใบเสร็จได้ และตรวจสอบจำนวนสิทธิ์ของตนเองได้ที่ https://tecnogasthai.com/activity

2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้า ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่ https://tecnogasthai.com/register เท่านั้น เพื่อรับลิงก์ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านช่องทางอีเมลที่ยืนยันการลงทะเบียนรับประกันสินค้าเข้ามา
โดยกรอกข้อมูล

 1. ชื่อ – นามสกุล
 2. วันเกิด
 3. อีเมล
 4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 5. วันที่ซื้อ
 6. ข้อมูลสินค้า (รุ่นสินค้า)
 7. ที่อยู่
 8. ใบเสร็จรับเงิน แล้วกดส่งแบบฟอร์ม

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องยอมรับเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรมฯ โดยการอ่านกติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมพร้อมกดยอมรับเงื่อนไขและกติกาและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม “แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas”  อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ จึงจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสมบูรณ์

4. จำนวนสิทธิ์ที่จะได้รับร่วมลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมฯในแต่ละเดือน จะต้องเป็นการลงทะเบียนสินค้ารับประกันเข้ามาภายในเดือนที่จับของรางวัลเท่านั้น และต้องมีมูลค่าของสินค้าตั้งแต่ 3,900 บาทขึ้นไป เช่น ซื้อสินค้ามาในราคา 3,900 บาทในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้นถึงจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลกับกิจกรรมฯประจำเดือน ของเดือนพฤษภาคม 2567 และมีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ในเดือนธันวาคม 2567 ร่วมด้วย

5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถซื้อสินค้าได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งและสามารถลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งเช่นกัน มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในเดือนที่ทำการลงทะเบียนสินค้าเข้ามาและเดือนสุดท้ายของกิจกรรมฯในเดือนธันวาคม 2567

6. บริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง tecnogasthai.com , Facebook : Tecngasthai และLive สด ผ่านแฟนเพจ Facebook Ninja Perfection และจะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านกรอกไว้ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้า กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดี หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 30 วันหลังวันประกาศผลจะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการได้รับของรางวัลดังกล่าวและจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้ ของรางวัลดังกล่าวจะถูกนำไปรวมเป็นหนึ่งในของรางวัลใหญ่ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ในทันที 

7. ผู้โชคดีจะต้องมารับรางวัลด้วยตัวเอง โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้ากับบริษัทฯ ซึ่งสามารถรับของรางวัลได้ในทุกวันพุธและภายใน 30 วันนับจากวันประกาศผล พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชนที่ตรงกับชื่อที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนรับประกันสินค้าเพื่อร่วมกิจกรรมฯ มารับของรางวัลด้วยตนเองตามสถานที่และวันเวลาที่บริษัทฯกำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเองต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับของรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับมาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครองจะต้องนำบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้องจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ มาแสดง)

8. กฎหมายการหักภาษีเงินได้จากของรางวัล
บริษัทฯจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 5% ของมูลค่าของรางวัลที่กำหนด และผู้ได้รับรางวัลต้องเอารายได้ส่วนนี้ไปรวมยื่นภาษีเป็นรายได้ของตัวเอง โดยถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 ตามกฎหมาย และคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อไป

9. การที่ท่านอ่านเงื่อนไขและกติกาการร่วมกิจกรรม “แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas” ที่ https://tecnogasthai.com/activity ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขและกติกาโดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว และตกลงที่จะถูกผูกพันโดยข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ รวมถึงกฎระเบียบ ที่อาจประกาศบนเว็บไซต์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขได้เป็นครั้งคราวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของ บริษัท เดอะ ซิกเนเจอร์ แบรนด์ จำกัด ถือเป็นอันสิ้นสุด

10. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

11. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง

วิธีการจับรายชื่อผู้โชคดีและรอบการจับ:
หลังจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำการลงทะเบียนที่ https://tecnogasthai.com/register พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทฯ จะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมรายการทั้งหมด นำมาพิมพ์ใบชิงโชคและบรรจุลงกล่องเพื่อจับสลาก และจะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีตามรอบการจับ มีรายละเอียดดังด้านล่าง

 • ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567  ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น.
  ประกาศผู้โชคดี วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.01 น. ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ประกาศผู้โชคดี วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 3 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 15.01 น. ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ประกาศผู้โชคดี วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 4 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.01 น. ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 15.00 น.
  ประกาศผู้โชคดี วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 5 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 15.01 น.  ถึงวันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 15.00 น.
  ประกาศผู้โชคดี วันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 6 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 15.01 น. ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 15.00 น.
  ประกาศผู้โชคดี วันที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 7 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2567  เวลา 15.01 น.ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15.00 น. ประกาศผู้โชคดี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 • ครั้งที่ 8 เก็บข้อมูลเพื่อชิงโชคตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567  เวลา 15.01 น.ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 15.00 น.
  ประกาศผู้โชคดี วันที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
หมายเหตุ : ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมาจับในครั้งต่อไป กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

ระยะเวลากิจกรรม: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 19 ธันวาคม 2567 เวลา 15.00 น.
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 5% ให้ผู้โชคดีภายใน 90 วันหลังได้รับเอกสารยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดของรางวัล:
รางวัลประจำเดือน พฤษภาคม 2567 จำนวน 4 รางวัล

 • รางวัลที่ 1  XIAOMI ทีวี 55 นิ้ว 4K Google สมาร์ท TV รุ่น 55A Full-screen design
  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 10,990 บาท 
 • รางวัลที่ 2 JISULIFE พัดลมพกพา (สีเทา) รุ่น FA53 Pro
  จำนวน 3 รางวัล  มูลค่ารางวัลละ 1,259 บาท มูลค่ารวม 3,777 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 23,767 บาท 

รางวัลประจำเดือน มิถุนายน 2567 จำนวน 4 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 ที่พัก BEYOUND SKYWALK NANGSHI | SEAVIEW TENT 
  จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 24,000  บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 24,000  บาท 
 • รางวัลที่ 2 JISULIFE พัดลมพกพา (สีเทา) รุ่น FA53 Pro จำนวน 3 รางวัล 
  มูลค่ารางวัลละ 1,259 บาท มูลค่ารวม 3,777 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 27,777 บาท 

รางวัลประจำเดือน กรกฎาคม 2567 จำนวน 4 รางวัล

 • เซตสมาร์ทวอทช์ (46mm., ตัวเรือนสีเทา, สายสี Gray) รุ่น BHR7272GL มูลค่า 1,490 บาท
  และ E43 Powerbank 25000mAh Fast Charge QC3.0 PD 30W มูลค่า 1,550 บาท
  จำนวน 4 เซท มูลค่าเซทละ 3,040 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,160  บาท

รางวัลประจำเดือน สิงหาคม 2567 จำนวน 5 รางวัล

 • บุฟเฟต์ห้องอาหารWisdom International Buffet   –  Platinum Buffet รางวัลละ 2 ที่นั่ง  
  จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,705 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 13,524 บาท 

รางวัลประจำเดือน กันยายน 2567 จำนวน 4 รางวัล

 • เฮดโฟน Beats Solo3 Wireless – (PRODUCT)RED สีแดงซีตรัส  
  จำนวน 4  รางวัล มูลค่ารางวัลละ  6,500 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 26,000  บาท

รางวัลประจำเดือน ตุลาคม 2567 จำนวน 4 รางวัล

 • ชุดเซทกระเป๋าเดินทาง Protégé 3 ใบ -ในเซทประกอบด้วยกระเป๋าเดินทางใบเล็กขนาด 20 นิ้ว 1 ใบ 
  ใบใหญ่ขนาด 28 นิ้ว 1 ใบและกระเป๋าทรงหมอนขนาด 18 นิ้ว 1 ใบ 
  จำนวน 4  รางวัล มูลค่ารวมรางวัลเซทละ  2,439 บาท  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,756 บาท

รางวัลประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 จำนวน 4 รางวัล

 • ชุดเครื่องครัว MEYER 6 ชิ้น/ชุด รุ่นอิตาเลียน เรด – สีแดง 
  จำนวน 4 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 3,990 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,960 บาท

รางวัลประจำเดือน ธันวาคม 2567 จำนวน 3 รางวัล

 •  PYTRON1 สีดำ Black Edition สีดำ สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า PT1 (ไพทรอน) 350W 36V 7.8Ah 
  จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 9,999 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 29,970 บาท

รางวัลใหญ่ ประจำปี 2567 

 • iPad Air รุ่น 10.9 นิ้ว Wi-Fi 256GB – สีเทาสเปซเกรย์  
  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 29,900 บาท

รวมของรางวัลตลอดรายการมี 33 รางวัล รวมมีมูลค่าทั้งสิ้นเป็นเงิน 188,814 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

สถานที่จับรางวัล: Live สด ผ่านแฟนเพจ Facebook Ninja Perfection
ช่องทางการประกาศชื่อผู้โชคดี: ประกาศชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดี ทาง  tecnogasthai.com และ Facebook : Tecngasthai  ของวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เวลา 15.00 น.


ประกาศรางวัลกิจกรรม “แจกความสุขให้ทุกครัวกับ Tecnogas”

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • Rating
 • Price
 • Description
 • Content
 • Additional information
 • Add to cart
เปรียบเทียบสินค้า